Bonvenon är ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård, vi har specialiserat oss på att arbeta med målgruppen ensamkommande barn och ungdomar då vi har en gedigen och mångårig erfarenhet av dessa barn/ungdomar.Att kunna erbjuda barnen och ungdomarna ett familjehem som är engagerade och som kan stötta barnen/ungdomarna att bli trygga, självständiga, självförsörjande och aktiva medlemmar i samhället är för oss den största drivkraften. Det är vår erfarenhet att med rätt stöd, engagemang och stöttning så har dessa ungdomar fantastiska möjligheter att skapa sig en framtid och ett bra liv i sitt nya land.

Vi har regelbunden handledning och har personlig kontakt med familjehemmen minst en gång i veckan. Familjehemmen har alltid tillgång till Bonvenon och deras konsulenter dygnet runt. Under utredningstiden av familjehemmet får familjehemmet en obligatorisk introduktionsutbildning, de får även kontinuerlig utbildning under sin uppdragstid för att kunna utvecklas och känna sig säkra i sin roll som familjehem.


Vår vision är att kunna erbjuda barnen ett kvalificerat och engagerat familjehem och att i nära samarbete med kommunerna tillgodose varje barns individuella behov.