Att bli familjehem

Att öppna sitt hem och ta emot ett barn innebär en förändring för hela familjen. Arbetet som familjehem kräver lyhördhet och engagemang. Att släppa in en person ifrån en annan kultur som redan är till viss del formad av sin kultur och uppväxt ställer stora krav på Er som familj men är också mycket berikande och utvecklande. Bonvenons konsulenter har en specialkompetens och erfarenhet ifrån detta område och finns till som hjälp och stöd under placeringens gång.

Som familjehem får Ni en personlig familjehemskonsulent som Ni har kontakt med under placeringstiden. Kontakten består av regelbundna besök och telefonsamtal.

Uppdraget som familjehem åt ett ensamkommande barn, innebär också en tät och nära kontakt med barnets Godman eller Särskild förordnad vårdnadshavare.

Bonvenon ger Er som familjehem löpande utbildning under placeringstiden. Utbildningen hjälper Er att utvecklas som familjehem och är en viktig del av vårt stöd till Er och ett led i Bonvenons kvalitetsarbete.

Bonvenon söker nu familjehem till ensamkommande barn och Ni är välkomna till att kontakta någon av våra konsulenter för att lämna en intresseanmälan.

Innan Ni bestämmer Er vill vi att Ni går igenom checklistan här på sida överväg noga om Ni har de egenskaper som krävs för att bli familjehemsföräldrar.


Hur du ansöker om att bli familjehem

Ansökning och utredning sker i fem steg:
  1. Ni anmäler intresse genom att kort berätta om Er själva och lämna Era kontaktuppgifter. Detta kan Ni göra via e-post, sms eller telefon. Enklast når Ni oss via e-post eller sms.
  2. Vi bokar tid med Er för hembesök. Vid vårt första hembesök lämnar vi bland annat Socialstyrelsens BRA- fam bedömningsmall inklusive ett frankerat svarskuvert till Er. Mallen innehåller ett 60 tal frågor som Ni besvarar i lugn och ro och återsänder till oss.
  3. Ni begär utdrag ur offentliga register som brotts- och misstankeregistret, socialregistret mm. och skickar dem till oss. (Förteckning över nödvändiga registerutdrag kan Ni se nedan.)
  4. Intervju. Ni blir intervjuade och vi kommer att diskutera såväl våra som Era förväntningar. Samtliga Era familjemedlemmar involveras i processen.
  5. Genomgång av intervjun och vår bedömning.

Utdrag ur offentliga register

Följande fem utdrag ska skickas till oss efter hembesöket inför intervjun.
  1. Brotts och misstankeregistret. Blankett hittar Ni på Polisens hemsida och kuvertet skall vara oöppnat när det lämnas till oss.
  2. LOB registret (Lagen Om Berusade personer) begär Ni skriftligen från Transportstyrelsen/körkortsfrågor 0771 81 81 81 då polisen rapporterar detta till dem. Kuvertet skall vara oöppnat när det lämnas till oss.
  3. Socialregistret. Kontakta socialtjänsten i den kommun Ni är folkbokförda.
  4. Försäkringskassan. ”Intyg om utbetald ersättning” begär Ni via servicetelefon 020 524 524 eller via internet hos Försäkringskassan
  5. Skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten. Telefon 0771 73 73 00.

Efter intervjun sammanställer vi en utredning och gör en lämplighetsbedömning, tar referenser mm. Under genomgången av intervjun kommer Ni att få full insyn i materialet och få möjlighet att komma med synpunkter samt korrigera om vi har uppfattat något fel.

Om vi därefter bedömer Er lämpliga som familjehem tar vi kontakt med uppdragsgivare runt om i landet och matchar placeringar efter Er familj.

Välkommen med Er ansökan.